Είσοδος

Συνθήκες εργασίας

ΓΓΔΕ: Εγκύκλιος για τους νέους, αυξημένους συντελεστές ΦΠΑ

Οι αλλαγές που επέφερε το άρθρο 156 του πολυνομοσχεδίου σε θέματα ελεγκτών δόμησης

akinita3 
 

Με το άρθρο 156 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε χτες, υπήρξαν τροποποιήσεις στις διατάξεις του Ν. 4030/2011, που αφορούσαν τους ελεγκτές δόμησης.

 

Συγκεκριμένα:

 

1) Αλλάζουν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 7 του Ν.4030/2011 κυρώσεις οι οποίες προβλέπουν πλέον από 1 έως 12 μήνες απαγόρευσης επίβλεψης οικοδομικών εργασιών, ανάλογα με τη βαρτύτητα της παράβασης (έναντι 3 έως 12).

 

2) Οι προαναφερόμενες κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του εποπτικού συμβουλίου.

 

3) Οι αρμόδιοι ελεγκτές δόμησης και οι υπάλληλοι υπηρεσιών δόμησης υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώσουν εγγράφως το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), μόλις διαπιστώσουν την τέλεση παραβάσεων. Το ΣΥΠΟΘΑ, αφού εξετάσει την υπόθεση, βεβαιώνσει τις παραβάσεις και διαβιβάζει το σχετικό φάκελο προς το εποπτικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να εισηγηθεί την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (η προηγούμενη διάταξη προέβλεπε ότι Οι αρμόδιοι ελεγκτές δόμησης και οι υπάλληλοι υπηρεσιών δόμησης υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώσουν εγγράφως το εποπτικό συμβούλιο).

 

4) Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης δεν αποκτάται πλέον με τη χορήγηση "Αδείας Ελεγκτή Δόμησης" από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά με την εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης που τηρείται στο ΥΠΕΚΑ.

 

5) Στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης διακρίνονται πλέον 3 κατηγορίες, δίδοντας τη δυνατότητα ένταξης στην πρώτη κατηγορία διπλωματούχων μηχανικών, μελών ΤΕΕ, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος της επαγγελματικής τους εμπειρίας.

 

6) Η εγγραφή στο Μητρώο δεν προβλέπει πλέον τη συμμετοχή σε εξετάσεις, αλλά την υποωβολή ηλεκτρονικής αίτησης, με συνημμένο ηλεκτρονικό φάκελο προς το ΥΠΕΚΑ.

 

7) Η ισχυς εγγραφής στο Μητρώο ελεγκτών δόμησης είναι 5 έτη, με δυνατότητα ανανέωςσης για 5 ακόμη έτη, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του ελεγκτή, μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας.

 

8) Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου είναι πλέον 7 (έναντι 5) και τροποποιείται και η σύνθεση της επιτροπής.

 

9) Το υφιστάμενο μέστι 29/3/2016 Μητρώο παραμένει σε ισχύ μέχρι τη δημιουργία και οργάνωση του νέου Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης. Επίσης, παρατείνεται η ισχύς όλων των υφισταμένων μέχρι 29/3/2016 αδειών ελεγκτών δόμησης, μέχρι την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

 

Κριτήρια για τη λειτουργία υποδομών εντός οικιστικών ενοτήτων

Διάταξη στο πολυνομοσχέδιο επιτρέπει και σε νέους μηχανικούς να γίνονται ελεγκτές δόμησης

46093012
 


Με άλλη διάταξη επιτρέπεται και σε νέους μηχανικούς να γίνουν ελεγκτές δόμησης. Πρόκειται για το μηχανισμό που έχει θεσπιστεί από το 2011, ο οποίος θα βεβαιώνει ότι μια νέα ή παλιά οικοδομή έχει τηρήσει τους όρους δόμησης.


Δημιουργείται μητρώο ελεγκτών τριών «ταχυτήτων». Στην πρώτη κατηγορία μπορούν να εγγραφούν όλοι οι ιδιώτες μηχανικοί με τη λήψη του πτυχίου τους, αλλά έχουν δικαίωμα ελέγχου μόνο σε ακίνητα με επιφάνεια έως 250 τετραγωνικά. Για ακίνητα έως 1.000 τετραγωνικά ο μηχανικός πρέπει να έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια από τη λήψη του πτυχίου του, ενώ για μεγαλύτερες οικοδομές απαιτείται δεκαετία. Κατά τα άλλα, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4030/2011.

 


Πηγή: Χαρά Τζαναβάρα, ΕΦΣΥΝ

 

 

Η εν λόγω διάταξη προβλέπεται στο άρθρο 156 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε

 

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο Β του άρθρου αναφέρεται:

 

"Β. Το άρθρο 10 του Ν. 4030/2011 (Α' 249) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 10. Ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης

 

1. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ ή υπαλλήλου του ευρυτέρου δημοσίου τομέα, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

3. Οι ελεγκτές δόμησης υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 (309Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4281/2014 (160Α), σε περίπτωση που διεςνεργήσουν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφανείας άνω των 1000 τμ.

 

Γ1. Το πάρθρο 12 του Ν. 4030/2011 (Α249) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθο 12. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ελεγκτών δόμησης

 

Στο Μητρώο των ελεγκτών δόμησης εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων οι οποίοι είναι:

 

α) διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ ή

 

β) πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλη ΕΕΤΕΜ ή

 

γ) μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

 

2. Στο μητρώο διακρίνονται 3 κατηγορίες ελεγκτών:

 

α) στην κατηγορία Ι εγγράφονται οι μηχανικοί, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Οι ελεγκτές της κατηγορίας Ι δύβνανται να διενεργούν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφανείας έως 250 τ.μ. ή εγκαταστάσεις.

 

β) Στην κατηγορία ΙΙ εγγράφονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη ΤΕΕ, που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τουλάχιστον πέντε (5) ετών, οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη ΕΕΤΕΜ τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, καθώς και μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι ελεγκτές κατηγορίας ΙΙ δύνανται να διενεργούν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφανείας έως 1000 τμ ή για εγκαταστάσεις.

 

γ) την κατηγορία ΙΙΙ εγγράφονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη ΤΕΕ, που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τουλάχιστον δέκα (10) ετών, οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη ΕΕΤΕΜ τουλάχιστον για δέκα (10) έτη, καθώς και μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Οι ελεγκτές κατηγορίας ΙΙΙ δύνανται να διενεργούν ελέγχους για όλα τα κτίρια και τις κατασκευές ανεξαρτήτως επιφανείας, καθώς και για εγκαταστάσεις.

 

Το αντικείμενο ελέγχου ανά κατηγορία και το είδος εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων των μηχανικών ελεγκτών δόμησης, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα εγγράφονται στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσεως επαγγέλματος, μετά από υποβολή ηλεκτρονικής τυποποιημένης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίτησης, με συνημμένο ηλεκτρονικό φάκελο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας".

 

 
Δείτε εδώ το σύνολο του πολυνομοσχεδίου. Το προαναφερόμενο άρθρο βρίσκεται στις σελίδες 464-468 του φωτοτυπημένου αρχείου.

 

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/

 

Καθολικό δικαίωμα ένστασης για τους δασικούς χάρτες

ayuaireta2
Κάθε πολίτης, επομένως και οι οικολογικές οργανώσεις αποκτούν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι σε κάποιο δασικό χάρτη δεν έχει περιληφθεί κομμάτι δάσους. Η δυνατότητα αυτή θεσπίζεται για πρώτη φορά με διάταξη του υπουργείου Περιβάλλοντος που έχει ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα.Οι ρυθμίσεις για τους δασικούς χάρτες, που έχουν ενταχθεί στο κεφάλαιο Θ’, είχαν παρουσιαστεί ως αυτοτελές νομοσχέδιο από τον αναπληρωτή υπουργό Γ. Τσιρώνη τον Μάρτιο και τέθηκαν σε διαβούλευση, μέσα από την οποία έγιναν σημαντικές αλλαγές.Η ανάρτηση των δασικών χαρτών προβλέπεται ότι θα γίνεται σε ειδικό διαδικτυακό τόπο που θα δημιουργηθεί, ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και να μπορούν να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους μέσα σε 60 ημέρες.Το τέλος ένστασης θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, αλλά θα είναι ιδιαίτερα χαμηλό και θα μηδενίζεται για ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού (άρθρο 153, διάταξη 22). Θεσπίζεται, επίσης, για πρώτη φορά η αυτοτελής ανάρτηση δασικών εκτάσεων για τις οποίες δεν θα υποβληθούν ενστάσεις. Ο χάρτης μιας περιοχής θα συμπληρωθεί μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.Κυρίαρχο ρόλο στην εκπόνηση των χαρτών έχουν οι Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που προβλέπεται να ενισχυθούν με προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Παραμένει όμως το Κτηματολόγιο, το οποίο θα δημοπρατεί και θα αναθέτει σε ιδιώτες τις μελέτες, που θα εκπονούνται με την επίβλεψη των δασικών υπαλλήλων, ενώ επιτελικό ρόλο έχει η νέα Διεύθυνση Δασικών Χαρτών που συγκροτείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος.«Το νομοσχέδιο απαντά σε όλες τις παθογένειες του παρελθόντος», δήλωσε χθες ο Γ. Τσιρώνης αναφερόμενος εμμέσως στο άρθρο 154, το οποίο αφορά εκτάσεις που έχουν απολέσει τον δασικό τους χαρακτήρα πριν από τις 11/6/1976, ημερομηνία που τέθηκε σε εφαρμογή το Σύνταγμα.Διευκρινίζεται όμως ότι η αλλαγή αυτή πρέπει να καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας και να αφορά περιοχές που δεν έχουν κριθεί αναδασωτέες.

 

Το νέο στοιχείο είναι οι «οικιστικές πυκνώσεις», που εντάσσονται στην «ιώδη» κατηγορία και θα εξεταστούν κατά περίπτωση με βάση τα κριτήρια που θα θεσπιστούν με υπουργική απόφαση. Το μέλλον τους -κατεδάφιση ή διατήρηση και ένταξη στο σχέδιο- θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση.

 Πηγή: Χαρά Τζαναβάρα, ΕΦΣΥΝ

 

http://www.efsyn.gr/ 

Επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για τα επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικών ΤΕΙ

20/5/2016-Τροπολογία με νομοτεχνικές βελτιώσεις στο ασφαλιστικό

Έκδοση ψηφιακής υπογραφής για επιχειρήσεις

Share to Linkedin 
e learning

 

Είσοδος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
'Ονομα χρήστη
Κωδικός
 
new seminar Μοιραστείτε τις επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές σας γνώσεις
με συναδέλφους σας μέσω του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ
links