Είσοδος

Διάταξη στο πολυνομοσχέδιο επιτρέπει και σε νέους μηχανικούς να γίνονται ελεγκτές δόμησης

Tags: Αδειοδότηση , Απασχόληση , ΓΟΚ , Δόμηση , Επάγγελμα , Κατασκευές , Μηχανικοί , Τεχνικά έργα

46093012
 


Με άλλη διάταξη επιτρέπεται και σε νέους μηχανικούς να γίνουν ελεγκτές δόμησης. Πρόκειται για το μηχανισμό που έχει θεσπιστεί από το 2011, ο οποίος θα βεβαιώνει ότι μια νέα ή παλιά οικοδομή έχει τηρήσει τους όρους δόμησης.


Δημιουργείται μητρώο ελεγκτών τριών «ταχυτήτων». Στην πρώτη κατηγορία μπορούν να εγγραφούν όλοι οι ιδιώτες μηχανικοί με τη λήψη του πτυχίου τους, αλλά έχουν δικαίωμα ελέγχου μόνο σε ακίνητα με επιφάνεια έως 250 τετραγωνικά. Για ακίνητα έως 1.000 τετραγωνικά ο μηχανικός πρέπει να έχει συμπληρώσει πέντε χρόνια από τη λήψη του πτυχίου του, ενώ για μεγαλύτερες οικοδομές απαιτείται δεκαετία. Κατά τα άλλα, ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4030/2011.

 


Πηγή: Χαρά Τζαναβάρα, ΕΦΣΥΝ

 

http://www.efsyn.gr/

 

Η εν λόγω διάταξη προβλέπεται στο άρθρο 156 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε

 

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο Β του άρθρου αναφέρεται:

 

"Β. Το άρθρο 10 του Ν. 4030/2011 (Α' 249) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθρο 10. Ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης

 

1. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης αποκτάται με την εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

2. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ ή υπαλλήλου του ευρυτέρου δημοσίου τομέα, με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

 

3. Οι ελεγκτές δόμησης υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3213/2003 (309Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4281/2014 (160Α), σε περίπτωση που διεςνεργήσουν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφανείας άνω των 1000 τμ.

 

Γ1. Το πάρθρο 12 του Ν. 4030/2011 (Α249) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Άρθο 12. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ελεγκτών δόμησης

 

Στο Μητρώο των ελεγκτών δόμησης εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί με δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ή επίβλεψης κτιριακών έργων οι οποίοι είναι:

 

α) διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ ή

 

β) πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλη ΕΕΤΕΜ ή

 

γ) μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

 

2. Στο μητρώο διακρίνονται 3 κατηγορίες ελεγκτών:

 

α) στην κατηγορία Ι εγγράφονται οι μηχανικοί, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος της επαγγελματικής τους εμπειρίας. Οι ελεγκτές της κατηγορίας Ι δύβνανται να διενεργούν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφανείας έως 250 τ.μ. ή εγκαταστάσεις.

 

β) Στην κατηγορία ΙΙ εγγράφονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη ΤΕΕ, που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τουλάχιστον πέντε (5) ετών, οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη ΕΕΤΕΜ τουλάχιστον για πέντε (5) έτη, καθώς και μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Οι ελεγκτές κατηγορίας ΙΙ δύνανται να διενεργούν ελέγχους για κτίρια και κατασκευές επιφανείας έως 1000 τμ ή για εγκαταστάσεις.

 

γ) την κατηγορία ΙΙΙ εγγράφονται οι διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη ΤΕΕ, που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τουλάχιστον δέκα (10) ετών, οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης που είναι μέλη ΕΕΤΕΜ τουλάχιστον για δέκα (10) έτη, καθώς και μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην Ελλάδα και διαθέτουν συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Οι ελεγκτές κατηγορίας ΙΙΙ δύνανται να διενεργούν ελέγχους για όλα τα κτίρια και τις κατασκευές ανεξαρτήτως επιφανείας, καθώς και για εγκαταστάσεις.

 

Το αντικείμενο ελέγχου ανά κατηγορία και το είδος εργασιών προσδιορίζεται αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα εκπόνησης μελετών και διενέργειας επιβλέψεων των μηχανικών ελεγκτών δόμησης, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα εγγράφονται στο Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα έτη ασκήσεως επαγγέλματος, μετά από υποβολή ηλεκτρονικής τυποποιημένης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίτησης, με συνημμένο ηλεκτρονικό φάκελο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας".

 

 
Δείτε εδώ το σύνολο του πολυνομοσχεδίου. Το προαναφερόμενο άρθρο βρίσκεται στις σελίδες 464-468 του φωτοτυπημένου αρχείου.

 

Πηγή: http://www.hellenicparliament.gr/

 

Share to Linkedin 
e learning

 

Είσοδος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
'Ονομα χρήστη
Κωδικός
 
new seminar Μοιραστείτε τις επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές σας γνώσεις
με συναδέλφους σας μέσω του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ
links