Είσοδος

Σκοπός

Tags: ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. ανέλαβε το σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων με αιχμή τον τομέα των Ανθρώπινων Πόρων.

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό του, σκοπός του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. είναι:

• Η παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης) των μελών του Τ.Ε.Ε. Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης μπορούν να παρακολουθούν τεχνικοί άλλων βαθμίδων και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων.
• Η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στον τομέα της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, που αποβλέπει στην ενίσχυση και διερεύνηση των επιστημονικών γνώσεων των παραπάνω ομάδων, ατόμων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της παραγωγής, της οικονομίας και στη δυναμική εξέλιξη της αγοράς εργασίας.
• Η παροχή των απαραίτητων επιστημονικών και άλλων γνώσεων που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η ελεύθερη εγκατάσταση των μηχανικών, αρχιτεκτόνων, τεχνικών και άλλων επιστημόνων ειδικότητας μη μηχανικού, όπως αυτή προβλέπεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα από τις σχετικές διατάξεις των δοκιμασιών προσαρμογής ή όπως απαιτείται από τις υποχρεώσεις και ανάγκες ολοκλήρωσης της απαιτούμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης.


Για την επιδίωξη του σκοπού του ο φορέας:

• Διενεργεί έρευνες και εκπονεί μελέτες για την έγκαιρη καταγραφή των υφισταμένων επιμορφωτικών αναγκών για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, σε Ελλάδα και Εξωτερικό, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της χώρας ή της Αλλοδαπής, του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
• Σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει, υλοποιεί, ελέγχει και αξιολογεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
• Συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιάζει και παράγει ή επιβλέπει την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
• Παρέχει επιμορφωτικές υπηρεσίες, σχετικές πληροφορίες, κάθε είδους συμβουλές ή ενημέρωση.
• Σχεδιάζει, συστήνει και υποστηρίζει μηχανισμούς μετάδοσης επιστημονικών πληροφοριών & γνώσεων.
• Επιδιώκει τη συνεργασία σε θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης με άλλους φορείς στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό & ιδιαίτερα με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και αναλαμβάνει τον συντονισμό κοινών δραστηριοτήτων.
• Διατηρεί βιβλιοθήκη και χρησιμοποιεί την πληροφορική και οπτικοακουστικά μέσα.
• Πραγματοποιεί εκδόσεις για την μετάδοση των επιστημονικών πληροφοριών & γνώσεων ή για ενημέρωση.
• Χορηγεί πιστοποιητικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων.
• Παρέχει εκπαιδευτική και επιμορφωτική κατάρτιση με διαφορετική κρίση και περιεχόμενο από την εκπαίδευση που παρέχουν τα κάθε μορφής ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, είτε προπτυχιακή, είτε μεταπτυχιακή.

Υλικοτεχνική υποδομή

Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. διαθέτει δομές πιστοποιημένες από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. στην Αττική (Κολωνού 12-14, Αθήνα), στη Θεσσαλία (Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα, Λάρισα) και στην Κεντρική Μακεδονία (Ζεύξιδος 8, Θεσσαλονίκη). Στην Κρήτη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία μετεγκατάστασης του αντίστοιχου Παραρτήματος σε επίσης πιστοποιημένη δομή.

Οι δομές αυτές διαθέτουν κτιριακή υποδομή, δηλαδή αίθουσες διδασκαλίας και διοικητικούς χώρους, η οποία διασφαλίζει την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών (προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, άνετοι χώροι διαλείμματος, γραφείο συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, χώροι Internet, κ.α.).

Όλοι οι εκπαιδευτικοί χώροι των δομών διαθέτουν σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, που διασφαλίζει την υψηλών προδιαγραφών παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν τελευταίας τεχνολογίας εποπτικά εργαλεία (προβολείς Data, σύγχρονα οπτικοακουστικά συστήματα εικόνας - ήχου (Audio Video), καθώς και μόνιμη σύνδεση με το Διαδίκτυο και υποστήριξη εφαρμογών Πολυμέσων (Multimedia). Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εργονομική σχεδίαση των αιθουσών, ώστε να διασφαλίζεται η άνετη και η απρόσκοπτη συμμετοχή του καταρτιζόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Share to Linkedin 
e learning

 

Είσοδος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
'Ονομα χρήστη
Κωδικός
 
new seminar Μοιραστείτε τις επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές σας γνώσεις
με συναδέλφους σας μέσω του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ
links