Είσοδος

Τα σεμινάρια που ακολουθούν, δεν είναι πλέον διαθέσιμα από το Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Η ανάρτησή τους έχει γίνει καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΑΥΕ3-Θόρυβος στους Χώρους Εργασίας - Καταπολέμηση & Μέθοδοι Μείωσής του
ΑΥΕ4-Μέτρα Ασφαλείας σε Κινητά Εργοτάξια
ΟΔ02-Διαχείριση Κύκλου Έργου (Project Cycle Management) με έμφαση στην υλοποίηση Κοινοτικών Προγραμμάτων
ΟΔ03-Η ανθρώπινη πλευρά τις Διαχείρισης Έργων
ΟΔ10-Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Κρίσεων σύμφωνα με τα Πρότυπα NFPA 1600:2004 και AS/NZS 4360:2004
ΟΔ13-Διερεύνηση και Ανάλυση Τροχαίου Ατυχήματος
ΟΔ14-Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Management Information Systems)
ΟΔ16-Διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025 - Εργαλείο για την Επίτευξη τις Εργαστηριακής Αξιοπιστίας
ΟΔ17-Η Ποιότητα στα Τεχνικά Έργα
ΟΔ19-HACCP - Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων
ΟΔ20-Κατάρτιση Προϋπολογισμού Έργων
ΟΔ21-Οικονομική Αξιολόγηση Έργων
ΟΔ25-Βιομηχανικό Marketing - Β2Β
ΟΔ27-Ανασχεδιασμός των Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Οργανισμών - Επιχειρήσεων (Reengineering)
ΟΔ29-Διοίκηση Τεχνικών Έργων με Χρήση Ειδικού Λογισμικού
ΟΔ30-Τεχνικές Διαπραγμάτευσης Ακινήτων και Μεσιτεία
ΟΔ31-Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης
ΟΔ36-SME to LEAD: Συντονιστές Έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ε.Ε.
ΟΔ39-Σχεδιασμός λειτουργιών της παραγωγής, και η επικοινωνία των βιομηχανικών συστημάτων με τα συστήματα ERP
ΟΔ40-Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα – Απαιτήσεις προτύπου ΕΛΟΤ 1429
ΟΔ42-Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες για Επιχειρήσεις και Επενδυτές από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Περιόδου 2007-2013
ΟΔ43-Μάρκετινγκ και πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
ΟΔ44-Σχεδιασμός και προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής
ΠΕΡ1-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Μεταλλεία και Λατομεία
ΠΕΡ4-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Λιμενικά Έργα και Έργα Οδοποιίας