Είσοδος

Εκτύπωση

Θεσσαλονίκη - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2004

Κωδικός:
ΟΔ90
Κόστος Μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση
Κόστος Εταιρείες:
280,00 EUR ανά αίτηση
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίες:
δεν υπάρχει ημ/νία

Περιγραφή

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 14001:2004


Διάρκεια: 20 ώρες

ΣΚΟΠΟΣ

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τους γενικούς κανόνες εφαρμογής και παρακολούθησης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004. Θα παρουσιαστούν οι κυριότερες διαφορές σε σχέση με τον Κανονισμό 1221/2009 : Κοινοτικό Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).

 Μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους οι συμμετέχοντες θα :

•Έχουν κατανοήσει και εμπεδώσει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου,

•Μπορούν να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και εφαρμόσουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  με βάση τις απαιτήσεις του πρότυπου ISO 14001:2004, 

•Έχουν αποκτήσει εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων,

•Αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις από τον εκπαιδευτή.


Απευθύνεται σε:

•σε στελέχη επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

•σε Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των επιχειρήσεων, 

•σε στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή    Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

•σε Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης, 

•σε Μηχανικούς που έχουν αρχική γνώση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης    και ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ένα δυναμικό τομέα της αγοράς όπως είναι η  ανάπτυξη και εφαρμογή τέτοιων συστημάτων,

•Σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα Συστήματα  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


1η ΗΜΕΡΑ

1.Αντικείμενο του προτύπου

2.Όροι και Ορισμοί

3.Περιβαλλοντική Πολιτική (Παραδείγματα)

4.Σχεδιασμός. Περιβαλλοντικές Πλευρές (Παραδείγματα)

5.Άσκηση


2η ΗΜΕΡΑ

1.Νομικές και άλλες απαιτήσεις (άσκηση)

2.Περιβαλλοντικοί Σκοποί, Στόχοι & Προγράμματα (Παραδείγματα, άσκηση) 

3.Εφαρμογή και λειτουργία. Πόροι, ρόλοι, ευθύνη, Υπευθυνότητες & αρμοδιότητες

4.Επαγγελματική επάρκεια, Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση (άσκηση)

5.Επικοινωνία (Παραδείγματα, άσκηση)


3η ΗΜΕΡΑ

1.Τεκμηρίωση 

2.Έλεγχος των εγγράφων (Παραδείγματα)

3.Έλεγχος λειτουργίας (Παραδείγματα, άσκηση)

4.Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (Παραδείγματα, άσκηση)

5.Έλεγχος. Παρακολούθηση & Μέτρηση (Παραδείγματα, άσκηση)


4η ΗΜΕΡΑ

1.Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

2.Μη συμμορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες

3.Έλεγχος αρχείων. Εσωτερική επιθεώρηση (Παραδείγματα, άσκηση)

4.Ανασκόπηση από την διοίκηση (Παραδείγματα)

5.Παρουσίαση των διαφορών του ISO 14001:2004 και του Κανονισμού 1221/2009 (EMAS)

6.Ολοκλήρωση ασκήσεων. Παρουσίαση τελικών αποτελεσμάτων. Συζήτηση

Επισήμανση :

Στο πλαίσιο της μετάβασης στα νέα πρότυπα του ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 οι εταιρίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πιστοποιητικά  που θα εκδοθούν εντός της μεταβατικής περιόδου με βάση τα παλαιά πρότυπα (ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004)  λήγουν στις 15/09/2018.

Με βάση αυτό το δεδομένο, για να παρακολουθήσει κάποιος ένα σεμινάριο, που θα βασίζεται στην παρουσίαση και επεξήγηση των αλλαγών που θα παρουσιάζουν τα νέα πρότυπα, θα πρέπει να ξέρει ή να έχει παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο με βάση τα παλαιότερα πρότυπα (ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004).
Στη λογική αυτή, (δηλαδή ,στα μέσα του 2016 και εντός της μεταβατικής περιόδου) να παρουσιάσουμε άλλα 2 είδη σεμιναρίων.

·  Ένα που θα παρουσιάζει και θα επεξηγεί με σαφή τρόπο τις αλλαγές που έχουν επέλθει στα δύο πρότυπα (ISO 9001 : 2015 & ISO 14001 : 2015 - ένα σεμινάριο για κάθε πρότυπο) και

·  Ένα για κάθε πρότυπο, όπου θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις των νέων προτύπων και θα μπορούν να τα παρακολουθήσουν και άτομα που ασχολούνται για πρώτη φορά.


Επιστημονικός υπεύθυνος: Γκολφινόπουλος Γεώργιος


Εκδηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μελλοντικό σεμινάριο

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Share to Linkedin