Είσοδος

Εκτύπωση

Θεσσαλονίκη - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 22000:2005/ΕΛΟΤ 22000:2006

Κωδικός:
ΟΔ92
Κόστος Μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150,00 EUR ανά αίτηση
Κόστος Εταιρείες:
280,00 EUR ανά αίτηση
Τοποθεσία:
Θεσσαλονίκη
Ημερομηνίες:
δεν υπάρχει ημ/νία

Περιγραφή

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ                         ΕΝ ISO 22000:2005/ΕΛΟΤ 22000:2006


Διάρκεια: 20 ώρες


ΣΚΟΠΟΣ

Στο σεμινάριο αυτό αναλύονται οι απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 22000:2005/ΕΛΟΤ 22000:2006 - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων και το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια αυτών, καθώς επίσης και οι απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO/TS ISO 22002-1 για τα προαπαιτούμενα στις επιχειρήσεις παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσής τους να :

•Έχουν κατανοήσει και εμπεδώσει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου,

•Μπορούν να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και εφαρμόσουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας  Τροφίμων με βάση το πρότυπο ISO 22000:2005/ΕΛΟΤ22000:2006, 

•Έχουν αποκτήσει εμπειρία πρακτικής εφαρμογής μέσω παραδειγμάτων και ασκήσεων,

•Αποκομίσουν πρακτικές γνώσεις από τον εκπαιδευτή.


Απευθύνεται σε:

•σε στελέχη επιχειρήσεων του Ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα, που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, 

•σε Υποψήφιους Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

•σε Υπευθύνους Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων των επιχειρήσεων, που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε κλάδο της αλυσίδας τροφίμων, 

•σε στελέχη που θα ασχοληθούν ή ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη ή/και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, 

•σε Συμβούλους Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, 

•σε επιστήμονες που έχουν αρχική γνώση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

•στον οποιονδήποτε ασχολείται ή θέλει να ασχοληθεί με τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι ιδιώτες ή στελέχη εταιρειών, να προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους και από οποιοδήποτε διοικητικό επίπεδο μιας εταιρείας


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1η ΗΜΕΡΑ

1.Αντικείμενο. Όροι και ορισμοί

2.Γενικές Απαιτήσεις. Απαιτήσεις τεκμηρίωσης ( Έλεγχος εγγράφων, Έλεγχος αρχείων)

3.Ευθύνη της Διοίκησης . Δέσμευση της Διοίκησης, Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων (παραδείγματα).

4.Σχεδιασμός του ΣΔΑΤ, Ευθύνες και Αρμοδιότητες, Συντονιστής της ομάδας ασφάλειας τροφίμων, Εξωτερική και Εσωτερική επικοινωνία (παραδείγματα)

5.Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,  Ανασκόπηση από την διοίκηση.

2η ΗΜΕΡΑ

1.Διαχείριση πόρων. Διάθεση πόρων, Ανθρώπινο δυναμικό, Επαγγελματική επάρκεια, Ευαισθητοποίηση και Κατάρτιση, Υποδομή, Περιβάλλον εργασίας.

2.Σχεδιασμός και υλοποίηση ασφαλών προϊόντων. Προαπαιτούμενα.

3.Προκαταρκτικά βήματα για την ανάλυση κινδύνων, Χαρακτηριστικά προϊόντων, Διαγράμματα ροής (παραδείγματα).

3η ΗΜΕΡΑ

1.Ανάλυση κινδύνων. Αναγνώριση των κινδύνων και προσδιορισμός των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου.

2. Αξιολόγηση των κινδύνων. Επιλογή και αξιολόγηση των προληπτικών μέτρων ελέγχου (παραδείγματα),

3.Καθιέρωση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων. Καθιέρωση του σχεδίου HACCP (παραδείγματα, άσκηση)

4η ΗΜΕΡΑ

1.Ενημέρωση της προκαταρκτικής πληροφόρησης. Σχεδιασμός της επαλήθευσης. Σύστημα ιχνηλασιμότητας (παραδείγματα). 

2.Έλεγχος μη συμμορφώσεων. Χειρισμός των δυνητικώς μη ασφαλών προϊόντων. Απόσυρση (παραδείγματα).

3.Επικύρωση, επαλήθευση και βελτίωση του ΣΔΑΤ. Βελτίωση (παραδείγματα).

4.Άσκηση. Παρουσίαση αποτελεσμάτων άσκησης. Συζήτηση.

 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Γκολφινόπουλος Γεώργιος


Εκδηλώστε ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μελλοντικό σεμινάριο

Αν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ συνδεθείτε.
Αν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης παρακαλώ πατήστε εδώ επιλέγοντας τον κωδικό που επιθυμείτε..

Κατηγορία

Share to Linkedin