Είσοδος

«Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών»

Tags: Απασχόληση

 
 
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών.

Πρακτική άσκηση – εργασία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα 450 ωρών (3-4 μήνες).

Εκπαιδευτικό επίδομα: 2.280€ - 2.550€ με ιατροφαρμακευτική  κάλυψη σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα στο www.voucher.gov.gr

Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. προτίθεται  να συνεργαστεί με πλήθος εταιρειών του ιδιωτικού τομέα σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, ώστε η επιμόρφωση να είναι ουσιαστική και να συνδέεται με την πρακτική άσκηση που θα λειτουργήσει ως τέτοια.

Το πρόγραμμα συμβάλει στη συνύπαρξη των μηχανικών που έχουν εμπειρία με αυτούς που έχουν σπουδάσει σε βάθος ότι νεώτερο προσφέρει η επιστήμη τους, κυρίως σε μελετητικά γραφεία και τεχνικές εταιρείες.

Θα δημιουργηθούν επίσης τμήματα και για άλλες ειδικότητες αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ καθώς και για αποφοίτους δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
............................................
 
Παράταση έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου 2014 έδωσε το υπουργείο Εργασίας για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

 Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου αριθμού των ενδιαφερομένων να υποβάλουν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έληγε κανονικά χθες τα μεσάνυχτα.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΛΗΓΕΙ 15/9/2014 - ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός της Δράσης:

Η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Περιλαμβάνει:

    Θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών

    Πρακτική άσκηση 450 ωρών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

    Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring

  Δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης με το κίνητρο της επιχορήγησης της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.


ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : www.voucher.gov.gr
Πληροφορίες στα τηλ.: 2118001644 (υπεύθυνος: Μιλτιάδης Καΐλης)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 29/08/2014
 
                                                                ........................................
 
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 30.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 15/09/2014
Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. πρόκειται να συμμετάσχει στη δράση «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 25 έως 29 ετών». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
 
Ωφελούμενοι:
 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ 
 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 450 ωρών σε 2 φάσεις (200 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης (α’ φάση) και 250 ώρες θα αφορούν δεξιότητες που συνδέονται με τις προδιαγραφές της θέσης πρακτικής άσκησης (β’ φάση). Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α’ και β’ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
 Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και την τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής
Στο πλαίσιο μελλοντικής δράσης, επιχειρήσεις που θα προβούν στην πρόσληψη του ωφελουμένου μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, δύνανται να επιχορηγηθούν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης δράσης.
 
Παροχές προς τους ωφελούμενους:
 Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 600€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτους Δευτεροβάθμιας – Μεταδευτεροβάθμιας
 Επίδομα πρακτικής άσκησης 1930€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
 Επίδομα πρακτικής άσκησης 1680€ για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας – Μεταδευτεροβάθμιας
 Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην πρόσκληση (https://www.voucher.gov.gr), θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας».
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ: 07/08 – 15/09/14 στη διεύθυνση: https://www.voucher.gov.gr
(Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Το Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. προτίθεται  να συνεργαστεί με πλήθος εταιρειών του ιδιωτικού τομέα σε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, ώστε η επιμόρφωση να είναι ουσιαστική και να συνδέεται με την πρακτική άσκηση που θα λειτουργήσει ως τέτοια. Θα δημιουργηθούν σεμινάρια που θα καλύψουν κάθε εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα (ενημέρωση για αιτήσεις – σεμινάρια – εργασία), παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..